Pravilnik o donacijama

U skladu sa čl.3.st.2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) dana 02.10. 2015.g. prokurist Čistoće i zelenila Konavle  d.o.o.  donosi:

PRAVILNIK
O SPONZORIRANJU I DONIRANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak sponzoriranja i doniranja u Čistoći  i zelenilu Konavle d.o.o. (u daljnjem tekstu „Čistoća“).

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika sponzorstvo je: financiranje, promoviranje i podupiranje drugih trgovačkihdruštava, neprofitnih organizacija, udruga (u daljnjem tekstu: „organizacije“), djelatnosti, aktivnosti ili osoba od društveno prihvatljivog značaja koje imaju  pozitivan učinak Čistoće ili su povezane s osnovnom djelatnosti Čistoće, pri čemu se Čistoća za uzvrat oglašava ili se na drugi način promovira, što pridonosi njezinoj prepoznatljivosti i ugledu.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika doniranje je:
•    darivanje financijskih i/ili drugih materijalnih sredstava organizacijama, aktivnostima, djelatnostima ili pojedincima koji se bave pozitivnim radom od značaja za Čistoću, a iznimno i ostalih, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja,
•    darivanje u humanitarne svrhe na način da se tim činom prakticira etičnost i odgovornost  prema društvenoj zajednici.
Društvo može donirati sportske aktivnosti i projekte u ekipnim sportovima u kojima kao predstavnici Čistoće u izabranim vrstama nastupaju njegovi radnici ili na natjecanjima tvrtki na nacionalnoj razini na kojima radnici Čistoće čine ekipu koja je predstavlja na tom natjecanju.

Članak 4.

Čistoća neće sponzorirati ili donirati:
•    organizacije koje podupiru rasnu, vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu diskriminaciju,
•    političke stranke, nezavisne kandidate i liste kandidata na lokalnim i državnim izborima,
•    događanja koja su uvredljiva za javni moral,
•    organizacije koje imaju bilo kakva dugovanja prema Čistoći,
•    organizacije i pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetili ugledu Čistoće ili joj nanijeli materijalnu štetu,
•    organizacije (odgovorne osobe) i pojedince za koje Čistoća  ima saznanja da se protiv njih vodi kazneni postupak, ili su pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela.

II. NAČELA DODJELE MATERIJALNIH SREDSTAVA

Članak 5.

Dodjela materijalnih sredstava za namjene sponzoriranja ili doniranja temelji se na načelima nepristranosti i jednakosti postupka. Za sve podnositelje zahtjeva primjenjuje se jednako postupanje, na način da se dostavljeni zahtjevi objektivno procjenjuju stručni radnici Čistoće, uvažavajući antidiskriminacijska i antikorupcijska načela, kao i načela etike u poslovanju.

III. MJERILA DODJELE SREDSTAVA

Članak 6.

Kod procjene prijavljenih projekata/programa, a temeljem dostupnosti trenutnih i budućih sredstava Čistoće, primjenjivat će se sljedeća opća mjerila:

•    kvaliteta prijedloga projekta ili programa i njihov doprinos ostvarenju ciljeva Čistoće,
•    doprinos projekta ili programa ukupnom  razvoju i jačanju ugleda Čistoće,
•    doprinos afirmaciji pojedinačnih i ukupnih vrijednosti društvene zajednice, kao što su: humanost, etičnost, socijalni aspekt, ljudska prava
•    značenje projekta ili programa za ostvarivanje opće društvene ili općekorisne svrhe,

•    dosadašnji rezultati rada i zalaganje podnositelja.

IV. IZVORI I IZNOS SREDSTAVA ZA DONACIJE I SPONZORSTVA

Članak 7.

Donacije i sponzorstva Čistoća može financirati iz vlastitih prihoda.
Iznimno, ukoliko projekt ili aktivnost podnositelja pozitivno utječe na poslovnu aktivnost  Čistoće, Čistoća može financirati takva sponzorstva ili donacije iz svih svojih izvora prihoda.

Članak 8.

Sredstva za donacije i sponzorstva moraju biti planirana u Godišnjem financijskom  planu Čistoće.
Ukupni iznos donacija i sponzorstva tijekom jedne poslovne godine može biti najviše 250.000,00 kuna, ali ne više od iznosa planiranog u  Godišnjem financijskom  planu Čistoće.

Najveći pojedinačni iznos donacije i sponzorstva fizičkim ili pravnim osobama u jednoj poslovnoj godini ne može biti veći od 50.000,00 kuna, a tijekom jedne poslovne godine Čistoća može odobriti najviše jednu donaciju ili sponzorstvo u iznosu većem od 30.000,00 kuna.
Otpisana i rashodovana osnovna sredstva mogu biti donirana i ako im je procijenjena tržišna vrijednost iznad 50.000,00 kuna.
U jednoj poslovnoj godini novčane donacije mogu se odobriti na sljedeći način :
•    najviše jedna donacija ili sponzorstvo veće od 20.000,00 do najviše 30.000,00 kuna,
•    najviše jedna donacija ili sponzorstvo veće od 10.000,00 do najviše 20.000,00 kuna,
•    najviše dvije donacije ili sponzorstva veća od 5.000,00 do najviše 10.000,00 kuna,
•    sve ostale novčane donacije i sponzorstva mogu biti do najviše 5.000,00 kuna.

V. POSTUPAK SPONZORIRANJA ILI DONIRANJA

Članak 9.

Postupak sponzoriranja ili doniranja temeljem ovog Pravilnika započinje podnošenjem pisanog zahtjeva Čistoći za sponzoriranje ili doniranje.
Eventualni primatelj sponzorstva ili donacije obvezan je dostaviti Čistoći pisani zahtjev s podacima o primatelju sponzorstva ili donacije.

Članak 10.

U zahtjevu za sponzorstvo ili donaciju navode se:
•    Podaci o podnositelju zahtjeva za dodjelu sponzorstva/donacije:
naziv podnositelja zahtjeva, adresa, broj žiro računa, OIB, poslovna banka, kontakt osoba, telefon, fax, e-mail;
•    Opis svrhe dodjele sponzorstva/donacije: naziv, svrha, trajanje, mjesto održavanja;
•    Kategorija za koju se traži sponzorstvo/donacija: sport, zdravlje, znanost, obrazovanje, kultura i umjetnost, humanitarni
projekti, izdavačka djelatnost, zaštita okoliša, ostalo;
•    Status podnositelja zahtjeva: fizička osoba, javna ustanova, udruga, organizacija, trgovačko društvo, odgovorna osoba, broj
i struktura zaposlenih (ukoliko ih ima);
•    Sponzorska/donatorska sredstva određena po vrsti: novčana sredstva / pokretnine manje vrijednosti;
•    Status Društva kao sponzora (ako je primjenjivo): jedini sponzor, glavni sponzor, veći sponzor, manji sponzor, ostalo (specificirati);
•    Ostali sponzori/donatori projekta (ako ih ima):ostali sponzori, pokrovitelji;
•    Podaci o projektu (ako je primjenjivo): naziv projekta, mjesto i vrijeme trajanja projekta, broj zaposlenih osoba na projektu, kratki opis i ciljevi projekta, ciljna skupina projekta, traženi iznos sponzorstva; podaci o programu za donaciju: opis, ciljevi,traženi iznos;
•    Medijska promocija projekta (ako je primjenjivo): medijski pokrovitelji, predviđene medijske aktivnosti, tisak.

Članak 11.

Ukoliko Čistoća po primljenom zahtjevu odobri sponzorstvo, s primateljem je dužna sklopiti ugovor o sponzorstvu.
U slučaju da Čistoća odobrava sponzorstvo u iznosu većem od 10.000,00 kn, primatelj sponzorstva će uz popunjeni zahtjev dostaviti i sljedeće podatke:
•    detaljan opis projekta (planovi, ciljevi, očekivanja),
•    financijski plan projekta (prihodi, rashodi, plan izvora financiranja),
•    rješenje o registraciji pravnog subjekta koji je nositelj projekta,
•    financijski izvještaj (bilanca) o poslovanju udruge/organizacije u prethodnoj godini,
•    životopis voditelja projekta ili druge odgovorne osobe u projektu,
•    potvrda o nekažnjavanju za voditelja, odnosno drugu odgovornu osobu.
U ugovoru o sponzorstvu Čistoća će s primateljem sponzorstva pobliže definirati međusobna prava i obveze, naročito u vezi realizacije promidžbenih aktivnosti za koje je Čistoća zainteresirana.
Primatelj donacije će najkasnije u roku 30 dana od korištenja iste Čistoći dostaviti potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da je donacija korištena u traženu namjenu.

Članak 12.

Ukoliko temeljem ovog Pravilnika Čistoća odobrava donaciju fizičkoj ili pravnoj osobi, o tome se neće sklapati poseban ugovor, nego će se o odobrenoj donaciji donijeti odluka.

Članak 13.

Sva dokumentacija vezana uz sponzorstva i donacije arhivira se u odjelu pravnih i financijskih poslova, sukladno internim aktima Čistoće.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik ne obvezuje Čistoću na davanje sponzorstva i donacije.
Odluku o odobravanju donacija i sponzorstva donosi direktor ili prokurist Čistoće temeljem ocjene i prijedloga Povjerenstva imenovanog odlukom direktora ili prokurista Čistoće i temeljem procjene financijskih mogućnosti Čistoće, a na temelju Godišnjeg financijskog plana i ostvarenih poslovnih rezultata.

Članak 15.

Čistoća će nakon usvajanja Godišnjeg financijskog plana na web stranicama objaviti iznos planiranih sredstava za donacije i sponzorstva za tu poslovnu godinu.
Nakon predaje završnih financijskih izvještaja Čistoća će na web stranicama objaviti iznose doniranih i sponzoriranih sredstava za proteklu poslovnu godinu.
Čistoća  će o pristiglim zahtjevima za donacije ili sponzorstva odlučivati najmanje jednom kvartalno u tijeku poslovne godine.
Čistoća, postupajući u skladu s ovim Pravilnikom o sponzoriranju i doniranju, nije obvezna obrazlagati svoje odluke o donacijama i sponzorstvima, niti o razlozima odbijanja pojedinih zahtjeva.

Članak 16.

U posebnim okolnostima, kao što su elementarne nepogode, nemiri, ratna događanja, ili drugi slični događaji, koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, direktor ili prokurist Čistoće može donijeti odluku o doniranju sredstava neovisno od odredbi ovog Pravilnika, a u skladu sa svojim ovlastima propisanim statutom. U tom slučaju ne provodi se postupak zaprimanja i ocjene zahtjeva za doniranjem propisan ovim Pravilnikom, već se donacija odobrava temeljem obrazložene odluke direktora ili prokurista Čistoće, uz suglasnost Nadzornog odbora Čistoće.
Donacije i sponzorstva odobrena temeljem ovog članka ne terete planirani godišnji iznos od 250.000,00 kuna.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na  web stranici Čistoće.

Marko Glavić, d.i.s., prokurist