Sukob interesa

 

                                                SUKOB INTERESA

U skladu sa čl.76. i čl.80.st.2.toč.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ovlašteni predstavnik naručitelja u sukobu inetersa je sa trgovačkim društvom:

- DUCT d.o.o. za projektiranje i nadzor, OIB: 43 78 89 30 047, registriranog na adresi: Kvaternikova 8, 20210 Cavtat.

Stoga sa gospodarskim subjektom Duct d.o.o. za projektoranje i nadzor Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. ne smije sklapati ugovore (okvirne sporazume) o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja,

člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranog ponuditelja.