Loading color scheme

Na temelju članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

ČISTOĆA I ZELENIKO KONAVLE d.o.o. javnost informira putem službene web stranice ispravama i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Imenovani Službenik za informiranje je Pavo Grmoljez.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • - putem telefona na broj: +385 (0)20 771 622 (kontakt broj telefona Službenika za informiranje)
 • - putem maila tijela javne vlasti: info@cizk.hr
 • - putem faksa na broj: +385 (0)20 711 002
 • - elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pavo.grmoljez@cizk.hr
 • - na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • - poštom na adresu: Bistroće 70, 20215 Čilipi, Konavle, Republika Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • - osobno na adresu: Bistroće 70, 20215 Čilipi, Konavle, Republika Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 09:00 do 12:00.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • - Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • - U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • - Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • - Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • - Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • - Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Službenik za informiranje:

Pavo Grmoljez
ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o.,
Bistroće 70, 20215 Čilipi, Konavle, Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0)20 771 622
Fax: +385 (0)20 771 002
E-mail službenika za informiranje: pavo.grmoljez@cizk.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 09:00 do 12:00 sati.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

 

 

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.
 • Ustav Republike Hrvatske 

(NN 56/90135/978/98113/00124/0028/0141/0155/0176/1085/105/14)

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/1385/15)
 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN br. 17/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN br. 79/0786/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN br. 108/96)
 • Opći porezni zakon (NN br. 115/16106/18121/1932/2042/20)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/0379/0780/11141/13127/1462/1796/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10143/12152/1494/1629/17)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/1898/19)

Podzakonski propisi:

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN br. 83/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN br. 124/15)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN br. 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe 
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN br. 87/18)

Propisi EU i međunarodni propisi:

Interne odluke, zahtjevi te upisnici:

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

ČISTA OKOLINA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Adresa

Čistoća i zelenilo konavle d.o.o.
Bistroće 70, Čilipi Hrvatska

Radno vrijeme:
pon - pet: 07:00-15:00 h

Kontakt

tel: +385 20 771 022
tel: +385 20 773 610
fax: +385 20 771 002

E-mail: info@cizk.hr

 

logo cizk